STF Ingenjörsutbildning – om digitalisering av lärande

Denna gästblogg är skriven av Martin Rawet, på STF Ingenjörsutbildning, som är en av Xtractors Totara LMS-kunder. Martin är teknikstrateg och kompetenslösningsutvecklare på STF Ingenjörsutbildning.

 

Val inför digitalisering av lärande

Inför lärande aktiviteter behöver man reflektera över vilken effekt man vill uppnå och vad den nyvunna kompetensen ska leda till innan man tar ställning till valet av metod för lärande. Genom digitalisering av lärande erbjuds olika leveransmetoder och nya möjligheter för kontinuerligt livslångt lärande.

I ditt val behöver du även reflektera över hur komplex eller enkel kompetenshöjningen är och vad det innebär för val av metod och hur frekvent den ska tillämpas. Detta leder till de lärostrategier som ska tillämpas för just ditt digitaliserade lärande.

Exempel på drivkrafter

Digitalisering av lärande ökar effektiviteten, tillgängligheten och flexibiliteten för deltagaren och öppnar upp för nya lärostilar och användande av sociala och digitala medier.

Vilken metod som fungerar för lärande och vilket stöd som ges beror även på våra olika lärostilar. Det finns flera metoder för att distribuera ett allt igenom digitaliserat lärande. Men noterbart är att vi alla är olika avseende vad som fungerar på det personliga planet och vilken inlärningsmetod som individen föredrar. Några föredrar lärande genom läsande, andra lyssnar gärna, andra vill tillämpa praktiskt och få tillämpningsexempel osv.

Framgångsrika digitaliserings metoder:

Lärarledda klassrumsaktiviter

Digitaliseringsmetoder som livestreaming eller avfilmning av aktiviteten möjliggör rumsoberoende distribution, efterbehandling för att tydliggöra viktiga moment. Fungerar både för vidaredistribution av expert och allmänkunskap.

Interaktivitet kan exempelvis skapas med funktioner för distribution av digitala kompendier, kompletterande digital media för förberedelser och repetitioner, automaträttade kunskapstester, mail, chat, nyhetsforum och inlämningsuppgifter.

Kan hållas aktuell med låga insatser.

Lämpar sig för små och medelstora målgrupper.

Videokonferenser, webinarium och videomöten

Dessa leveransmetoder möjliggör en vidare distribution än fysisk plats och möjliggör interaktivitet mellan deltagare och utbildare i realtid via livestreaming.

Därutöver kan den kompletteras med avfilmning av aktiviteten, vilket möjliggör efterbehandling för att tydliggöra viktiga moment och erbjuder vidare distribution av expert och allmänkunskap.

Interaktivitet kan skapas med funktioner för distribution av digitala kompendier, kompletterande digital media för förberedelser och repetitioner, automaträttade kunskapstester, mail, chat, nyhetsforum och inlämningsuppgifter. Kan även kombineras med fildelning, “handuppräckning”, visningar av innehåll i lärardatorer/lärarprojiceringar alternativt deltagarutrustning för visning hos lärare.

Kan hållas aktuell med låga insatser.

Lämpar sig för små till medelstora målgrupper.

Kombinationen av lärarledd klassrumsaktivitet och videokonferenser även kallat blandat lärande

En framgångsrik kombination av de två ovanstående metoder. Möjliggör t.ex. s.k. ”flipped classroom” dvs. möjliggör instudering och inhämtande av expertkompetens vid videomötet alternativt klassträffar.

Kan hållas aktuell med låga insatser.

Lämpar sig för små till medelstora målgrupper.

On-line utbildning s.k. e-learning eller multimedialt lärande

Möjliggör en vidare distribution än fysisk plats och möjliggör interaktivitet mellan deltagare och utbildare via mail eller sociala medier. Därutöver kan exempelvis kompletteras med inläsningsmoment för att tydliggöra viktiga moment.

Metoden erbjuder vidare distribution av expert och allmänkunskap. Distribution av expertkompetenser som ”kan styckas upp” för portionering till stora intressegrupper.

Interaktivitet kan skapas med funktioner för distribution av digitala kompendier, kompletterande digital media för förberedelser och repetitioner, automaträttade kunskapstester, mail, chat, nyhetsforum, inlämningsuppgifter, wikis, lathunder handböcker och formelsamlingar.

För att hållas aktuell krävs större insatser och resurser, lämpar sig för kompetenser som är relativt stabila eller etablerade eller att den effektiviserar lärandet för mycket stora målgrupper.

Lämpar sig som metod t.ex. för en organisations nya förhållningssätt eller policyförändringar eller allomfattande organisatoriska mål och processer samt styrning av stora målgrupper.

Digitalisering av lärande möjliggör

Ökad tillgänglighet av kompetenshöjande expert och grundutbildningar via digitaliserade lösningar möjliggör både ett traditionellt rumsbaserat kurserbjudande samt ett rumsoberoende digitaliserat blandat lärande.

Digitalisering används för att uppnå en hög grad av tillgänglighet för individer och organisationer. Genom en hög grad av multimedialt innehåll tillsammans med ett automatiserat stöd ges ett effektivt individanpassat interaktivt lärande.

Med digitaliserat blandat lärande erbjuds en kombination av lärande via klassrumslösningar, on-line instuderingsuppgifter tillsammans med interaktivitet. I samspelet och avstämningar via videokonferens/fjärranslutning och möten kan läraren erbjuda coaching via on-lineresurser. Lärarens tillgänglighet ökar.

Kompetenshöjande digitala lär-lösningar som stärker individen och ger hen möjlighet

 • Att erhålla nya kompetenser och färdigheter
 • Att upprätthålla kompetenser
 • Att ge individen anställningsbarhet över tid
 • Att möta och uppfylla branschbehov och lagstagade kompetenskrav
 • Att verifiera kompetenser och ge stöd för kompetensutveckling och kompetensplaner

Detta genom att

 • Digitaliserade lärande har stöd för individanpassad och automatiserad inlärning av bas och volymkunskaper och kunskapskontroll on-line alternativt i realtid.
 • Digitaliserade lärande ökar tillgängligheten för individen att välja hur tillgången till ny kompetens tillhandahålls och konsumeras.
 • Digitaliserade lärande ökar tillgängligheten till expertkunskap när kompetensen behöver stärkas oavsett tidpunkt och plats.
 • Digitaliserade lärande är plattformsoberoende och baseras på öppna allmänt accepterade kommunikationslösningar.
 • Digitaliserade lärande kan administreras via ett LMS eller t.ex. ett CRM-system för en effektiv administration av olika lösningar och aktiviteter.
 • Digitaliserat lärande kan användas för individanpassade kunskapsmål och studieplaner.
 • Digitaliserade lärande behöver utbildare och lärare som drivs av nyfikenhet till digitaliseringens möjligheter och affärsmöjligheter.

Är du nyfiken på hur du kan ta dettta vidare i ditt egna perspektiv och för din egen organisation inom teknisk fortbildning? Jobbar du redan idag med digitalisering av lärande och har egna erbjudanden inom teknisk fortbildning och vill bli en partner?

Ta kontakt med mig martin.rawet@stf.se eller någon av mina kollegor på utbildningsinstituten BFAB eller STF Ingenjörsutbildning AB.

Martin Rawet

Teknikstrateg och kompetenslösningsutvecklare på STF Ingenjörsutbildning

Denna artikel finns även publicerad här: https://www.linkedin.com/pulse/digitalisering-av-l%C3%A4rande-martin-rawet