Låt kocken mäta maten – tips för lyckade utvärderingar

Alla vet vi att uppföljning och utvärderingar är av stor vikt. Är det då inte märkligt att det så ofta slarvas med detta? Nyligen gav jag mig på att utvärdera ett mässbesök. Jag slogs då av en känsla, som jag tyvärr ofta får vid utvärderingar, nämligen att det känns fullständigt meningslöst.

Syftet med frågorna var otydligt. Alternativen kändes kantiga. Och inte minst – varför dessa ständiga matfrågor? Det är ju inte för matens skull jag besöker en mässa, eller deltar i en utbildning.

Att utvärdera är förstås viktigt och något som absolut ska göras. Det kan ge oss viktig information om en aktivitets värde och betydelse och får inte slarvas fram.

Hur menar då jag att man bör göra?

Det är först och främst viktigt att identifiera varför vi gör utvärderingen och vilka som ska svara på den. Detta tydliggör för oss vilken eller vilka metoder vi ska använda, och i slutändan vilka frågor vi ska ställa.

Hos oss på Xtractor utför vi summativa mål- och effektutvärderingar.  Detta innebär att vi i projektinledningen definierar de effekter vi, efter avslutad utbildningsinsats, vill uppnå.

Det är ofta två typer av data som är viktiga att identifiera. Dessa kan delas in i objektiva och subjektiva mått.  Objektiva mått syftar till mer hårda resultat som exempelvis antal minskade olycksfall i månaden, ökad försäljning av en telefon eller ökad kundnöjdhet. Subjektiva mått syftar till mer mjuka värden som exempelvis att känna sig trygg med en produkt, trivas på jobbet, etc.

Hur sedan utvärderingarna ska genomföras och vilka parametrar som kan användas beror förstås lite på vilka möjligheter som finns i verksamheten där utbildningssatsningen ska genomföras, men för ett så bra resultat som möjligt är detta att föredra:

Vikten av utvärdering

  • En eller flera testgrupper för mätning före utbildningssatsningen och mätning efter för att tydliggöra resultatskillnaden
  • Helst en blandning av både objektiva och subjektiva mått
  • Gärna en eller flera kontrollgrupper, det vill säga grupper av samma målgrupp och sysslor som inte genomför utbildningssatsningen och således blir bra validitets- och jämförandemått
  • Helst ett deltagandeantal på mer än 30 %, för att få ett bra statistiskt underlag

Och sedan var det ju kanske det viktigaste av allt. Hur ska frågorna för de subjektiva måtten formuleras?

Det är givetvis viktigt att de svarar mot de definierade effekterna, men de behöver även vara tydliga i sitt syfte och sin formulering. På så sätt kan risken för missförstånd och irritation minimeras. För att säkerställa detta kan det ibland vara bra att testa utvärderingen innan den huvudsakliga undersökningen görs, samt även att lägga in frågor i undersökningen som relaterar till deltagarnas motivation till utbildningssatsningen.

Så utvärdera gärna, men gör det genomtänkt! Det ger mer användbara resultat och känns meningsfullt för de som deltar.

Var maten god? Lämna det till kocken att utvärdera!

 

Johan Olofsson

Projektledare, Xtractor