I projektorganisationer måste linjechefen ha fokus på HR-frågor

Får medarbetare i projektintensiva organisationer utrymme för kompetensutveckling? Frågan går till Karin Bredin, lektor vid Linköpings universitet, som har forskat om HRM i projektbaserade organisationer.

Karin Bredin, lektor vid Linköpings Universitet

För snart tio år sedan började Karin Bredin intressera sig för hur HR-frågor påverkas av och hanteras i organisationer där arbetet till stor del sker i tidsbegränsade projekt med ständiga byten av arbetsgrupper och hög arbetsintensitet. Det här ledde fram till en avhandling om HRM i projektbaserade organisationer och därefter en fortsatt forskning inom området. En av de frågor Karin har studerat är hur kompetensutvecklingen påverkas.

– I projektbaserade organisationer förändras linjechefens roll. De blir ansvariga för att förse projekten med rätt kompetens, samtidigt som de ska coacha och stödja medarbetarna kompetens- och karriärutveckling. Det här försvåras av att linjechefen inte är närvarande i medarbetarnas vardag i projekten, och därmed inte kan grunda sin uppfattning på egna erfarenheter.

– Därför behöver det utvecklas processer och system som ökar dialogen mellan linjechefer och projektledare. I detta arbete kan HR ta en viktig roll, men det bygger på att de är väl insatta i företagets organisation och unika förutsättningar och är beredda på att vara ute och stödja organisationen i det dagliga arbetet.

Krävs förhandling för kompetensutveckling

Så till frågan om medarbetare i projektintensiva organisationer får utrymme för kompetensutveckling. Det krassa svaret är att detta är något som ofta får stryka på foten. Karin har sett två sätt som duktiga linjechefer med HR-fokus löser detta på.

– Det ena är att man drar ner på mängden formella utbildningar och istället ser till att medarbetarna får projektuppdrag som gör att de utvecklas i linje med sina karriär- och utvecklingsmål. Det kräver att linjechefen har en god förhandlingsförmåga, eftersom projektledaren helst vill ha den mest meriterade till uppdraget – inte någon med utvecklingspotential.

– Andra linjechefer väljer att ta strid för att deras medarbetare ska få mellanperioder alternativt möjlighet att gå en utbildning under ett pågående projekt. Här krävs att man har en stark ställning i organisationen, för man får ofta ta emot mycket kritik för att medarbetarna inte är på plats i projektet.

Karin Bredin menar att de flesta linjechefer över tid utvecklar förmågan att förhandla och föra bra dialoger med projektledare i sådana frågor, men att HR skulle kunna ha en viktig roll i att bidra till goda diskussioner.

– Å ena sidan genom att stötta linjechefer och stärka deras argument med sin HR-expertis, och å andra sidan genom att stötta projektledare, sätta sig in i den problematik de måste hantera med anledning av att projektmedarbetare ständigt byts ut i teamet och bidra till att hitta sätt att minska de negativa effekter det innebär.

I projektintensiva organisationer faller också ett stort ansvar på den enskilde medarbetaren att få den utveckling och utbildning som behövs för att vara attraktiv för nya projekt och för att hitta karriärvägar inom företaget.

Verkar för integration mellan ekonomi och personalvetenskap

Vid sidan av sin forskning undervisar Karin på ekonomprogrammet vid Linköpings universitet. Hon har också varit med och utvecklat Sveriges första mastersprogram i HRM/HRD, ett samarbete mellan universitetets institutioner för företagsekonomi respektive beteendevetenskap och lärande.

– Syftet är att få mer integration mellan ekonomi och personalvetenskap och att bidra till att HR får en mer strategisk funktion i företag och organisationer.

Inom sin forskning söker Karin just nu bra case för att studera arbetsplatser där medarbetare ständigt arbetar i tvärfunktionella projektorganisationer, och specifikt hur dessa organiserar för långsiktig kunskapsutveckling.. Det är vedertaget att tvärfunktionella grupper ger bättre problemlösning, men det kan vara svårt för medlemmarna att behålla djupet i sin specialistkompetens över tid.

– Här kan linjeorganisationen få en ny funktion som kompetensnätverk. En del företag som har identifierat detta problem tillsätter interna projekt där medarbetare inom samma kompetensområde får möjlighet att bevara och fördjupa sitt kunnande.

Förkortningar i artikeln:
HRM – Human Resources Management
HRD – Human Resources Development