Att förstå målgruppen

Allra viktigast i ett utbildningsprojekt är förstås de som ska genomföra utbildningen, målgruppen! Det är människor som ska förändra sitt beteende, på ett eller annat sätt. Därför hänger framgången i ett utbildningsprojekt ofta på förståelsen för målgruppen.

I många projekt har vi ofta god kunskap om målgruppen, men ibland behöver vi en fördjupad förståelse med hjälp av analyser.

Målgruppsanalys

Målgrupper är sällan homogena. Vi är alla olika – tar in, tolkar och bearbetar information på olika sätt. Men det finns ofta gemensamma nämnare, och det är just dessa en målgruppsanalys syftar till att identifiera.

Målgruppsanalyser kan ske på flera sätt, med olika för- och nackdelar. De kan bygga på enkäter, fokusgrupper eller individuella intervjuer.

Enkäter

Enkäter är ofta minst tidskrävande, framför allt om vi behöver nå många personer. En av fördelarna är att frågorna är opartiska. Alla får svara på samma frågor.

En nackdel är att det inte går att räkna med att få representativa svar, då alla kanske inte vill svara. Ytterligare en nackdel är att det är svårt att få djupare svar, och det är ofta just vad vi behöver för att lära känna målgruppen ordentligt.

Fokusgrupper

Fokusgrupper innebär att vi träffar representanter från målgruppen i ett möte och där en gruppledare driver diskussionen och ställer öppna frågor. Oftast är det en manusförfattar som leder mötet.

Gruppdynamiken brukar ofta ge viktiga insikter, men förstås också de enskilda svaren på frågorna.

Intervjuer

Individuella intervjuer är också en av metoderna för att göra en målgruppsanalys.

De kan fungera minst lika bra som fokusgrupper och har fördelen att vi kan ställa frågor som kanske inte annars tagits upp, exempelvis i ämnen av mer personlig karaktär.

Vad krävs för nya kunskaper och förändring?

Förändring kräver kunskap, vilja och förmåga – hos den som ska lära sig. Grunden är insikten om behovet av förändring, sedan krävs vilja och rätt stöd, därtill behövs rätt kunskap för att kunna genomföra den.

En förändring bör också vara varaktig. Därför behövs även stöd för förstärkning eller repetition.

Finns det några hinder?

Det som ofta är mest intressant i en målgruppsanalys är att analysera de hinder som står i vägen för en viss förändring. Det kan handla om kunskapsgap, om inre och yttre motiverande faktorer eller om faktiska förutsättningar i vardagen.

Utan förståelse och insikt om målgruppen är risken stor att en satsning på kompetensutveckling faller platt – och därför är det viktigt att arbeta med målgruppsanalyser.

Vill du veta mer?

Kontakta gärna oss på Xtractor så berättar vi mer om hur vi arbetar med att analysera målgrupper.