LMS, e-learning och blended learning – vad är det och varför finns det?

När vi på Xtractor möter nya kunder, nya medarbetare eller andra nya kontakter händer det att vi drabbas av en insikt. För alla är det inte helt självklart vad ett LMS är eller vad vi menar med e-learning. Begrepp och företeelser som för oss är lika mycket vardagsmat som köttbullar eller fredags-tacos, kan för oinvigda framstå som mumbo-jumbo och kryptiska förkortningar.

Utifrån denna insikt har vi här nedan försökt sammanställa de vanligaste begreppen som vi svänger oss med. Vi har också strävat efter att kort förklara nyttan eller syftet med respektive begrepp.

Listan nedan är som framgår inte i alfabetisk ordning, istället har vi rangordnat begreppen efter hur ofta förekommande de är i vår dagliga jargong.

e-learning

e-learning har i vår värld en stor mängd synonymer. Vanliga sådana är e-lärande, e-kurs, digitalt lärande, webbaserad kurs eller utbildning och ibland webbutbildning eller webbkurs. De sista två kan dock i vissa fall fall avse utbildning i att lära sig webben, exempelvis i form av en kurs om HTML.e-learning handlar alltså om någon form av digitalt lärande. Oftast, men inte alltid, tillhandahålls detta digitala lärande via webben, dvs deltagaren går kursen i sin webbläsare (på sin dator, surfplatta eller mobil).

Digitalt lärande (dvs e-learning) kan ha en mängd olika syften. Det kan exempelvis handla om kostnadsbesparingar jämfört med lärarledda aktiviteter, kvalitetssäkring, miljö-aspekter i att minska resandet och/eller att effektivare nå målen med en utbildningssatsning.

e-learning kan skapas i en mängd olika verktyg. Inom vår bransch finns det ett antal olika "författarverktyg", där olika typer av interaktiva läraktiviteter kan skapas. Xtractor har kompetens inom de flesta ledande författarverktyg. Det författarverktyg vi oftast arbetar i, och som också allt fler av våra kunder använder för att själva skapa digitalt lärande, heter Adapt Builder.

När vi på Xtractor skapar e-learning, så gör vi det nästan alltid skräddarsytt för din organisation och dina målgruppers behov och syften. Undantaget från den regeln är att vi också har ett bibliotek, eller "skafferi" som vi valt att kalla det, bestående av ett antal färdiga och anpassningsbara webbaserade kurser inom ämnen såsom mångfald och inkludering, hållbarhet och informationssäkerhet.

Mer om skräddarsydd e-learning från Xtractor
Mer om färdiga digitala kurser från Xtractor

Deltagarna som ska genomföra en e-learning gör det oftast i en särskilt avsedd plattform, "LMS", vilket är vårt nästa begrepp.

LMS

LMS står för "Learning Management System", på svenska ofta benämnt lärplattform eller lärportal. Detta är en typ av system som både finns i skolvärlden och numera hos de flesta större företag och organisationer. På den globala marknaden finns det många hundra olika LMS. Dessa LMS kan ha olika fokus och inriktning. Gemensamt har (nästan) alla att de stödjer åtminstone någon branschstandard för hantering av e-learning, där den vanligaste standarden idag är "SCORM" (mer om SCORM nedan).

Det är också vanligt att LMS, i olika utsträckning, stöder administration av klassisk lärarledd utbildning. För större organisationer blir ofta hanteringen av anmälningar, överbokningar och väntelistor, chefsgodkännanden och avslag, lärar- och rumsbokningar, med mera till slut en rejäl huvudvärk. Just sådan värk kan ett välbyggt LMS effektivt bota.

Huvudfunktionaliteten i ett LMS handlar typiskt om att tillgängliggöra utbildningar (som kan vara öppna, riktade eller obligatoriska för olika målgrupper av användare). Det handlar ofta också om att spåra vilka deltagare som genomfört vilka utbildningar. Skälen till detta kan vara olika, i vissa fall handlar det om att uppfylla lagar och krav ("compliance").

Logotyp för Totara

Det LMS som Xtractor tillhandahåller heter Totara Learn. Vi kommer inte här gå igenom all den funktionalitet och de olika tillämpningar som Totara Learn kan användas för. Men, i extrem korthet, så kan Totara Learn stödja en organisation i all hantering av lärande och kompetensutveckling, både för interna medarbetare och externa målgrupper.

Mer om Totara från Xtractor

LXP

LXP står för "Learning Experience Platform". Detta är ett relativt färskt begrepp, men som redan fått en rejäl spridning. LXP är ett nära syskon till tidigare nämnda LMS, och för den oinvigde kan det vara svårt att skilja dem åt. I bägge fall handlar det nämligen om digitala plattformar för lärande.

Men medan många traditionella lärplattformar (alltså LMS) har ett fokus på hantering och distribution av lärande, så vänder man ofta på detta med LXP. Som kan uttolkas av namnet så handlar det i fallet LXP om "learning experiences", alltså lärupplevelser. I detta ingår då förstås också ett fokus på användarupplevelse (eller UX - User Experience), där det handlar om att locka och engagera användarna. Funktionsmässigt så stödjer många LXP socialt lärande, där deltagarna själva enkelt kan skapa, dela, kommentera och gilla innehåll.

Logotyp för Totara Engage.

THRIVE logo

Xtractor tillhandahåller två plattformar relaterade till LXP: THRIVE Learning and Skills Platform samt Totara Engage:

Mer om THRIVE
Mer om Totara Engage

 

Författarverktyg

När vi på Xtractor pratar om "författarverktyg" (eller möjligen "authoring tool") så menar vi inte penna, skrivmaskin eller dator. Med författarverktyg avser vi typiskt en programvara eller tjänst som gör det möjligt att skapa webbaserat lärande bestående av olika typer interaktiva läraktiviteter. Exempel på sådana läraktiviteter kan vara testfrågor av olika slag (flervalsfrågor, drag-och-släpp-övningar, matchningsfrågor) samt olika typer av media (animeringar, video, ljud och bild).

Som kund till Xtractor kan du själv skapa och hantera en mängd olika typer av interaktion direkt i LMS:et Totara Learn. Vi tillhandahåller också författarverktyget Adapt Builder, där e-learning kan skapas, för att sedan publiceras i valfritt LMS eller på annan webbplats. Adapt Builder bygger på "responsiv webbdesign", vilket gör att innehållet och aktiviteterna i utbildningen kommer att fungera optimalt på såväl mobil som surfplatta och dator. Genom att e-learning skapad i Adapt Builder stödjer standarden "SCORM" och "xAPI", så kan dessa utbildningar också spåras och följas upp i olika LMS.

En viktig faktor för många av våra kunder som valt Adapt Builder relaterar också till webbtillgänglighet, där just detta författarverktyg tillhör de ledande globalt.

Mer om Adapt Builder från Xtractor

Illustration över responsiv webbdesign, samma webbsida med olika utformning på olika skärmstorlekar.

Blended learning

Med "blended learning" menar vi helt enkelt "varierat lärande". Och med det avser vi en utbildning där olika former av lärande blandas, helst utifrån avväganden kring pedagogik och syften. Blandningen kan exempelvis bestå av olika former av digitalt lärande, digitala diskussionsforum, webbinarier som på ett pedagogiskt effektivt sätt mixas med traditionella lärarledda klassrumsaktiviteter.

På Xtractor vet vi att blended learning ofta ger både en högre kvalitet och en bättre måluppfyllelse än renodlat lärarlett lärande. Xtractors LMS, Totara Learn, har ett gediget utformat stöd för att hantera olika former av varierat lärande. För dig som är mer intresserad av blended learning, så har vi på Xtractor författat en bok, som bland annat handlar om detta.

Boken The never stop learning cookbook.

Vill du ha ett exemplar av boken, eller prata närmare om varierat lärande?

Kontakta oss

SCORM

Om du träffat på oss, så är risken relativt stor att vi i något sammanhang nämnt "SCORM". Detta är namnet på en teknisk lösning som varit e-learningbranschens standard i många år. SCORM är en förkortning för "Sharable Content Object Reference Model", vilket kanske inte gjorde begreppet mer lättolkat för oss flesta.

Men, syftet och poängen med SCORM är att det möjliggör att e-learning skapade i olika författarverktyg kan användas i (nästan) alla LMS. Med "användas" menar vi då också att det går att spåra vem som genomförde vilken utbildning när, och att kunna se om denna användare blev godkänd eller inte.

Det går att tänka på SCORM som ett lite (egentligen betydligt) mer avancerat läskvitto på ett e-postmeddelande. Utöver SCORM finns det kring e-learning och LMS också ett antal andra relaterade standarder som stöds av våra verktyg och plattformar. Exempel på sådana standarder är xAPI (även kallat TinCan), LTI (Learning Tools Interoperability) samt Open Badges (digitala och delningsbara utmärkelser som kan valideras).

Har du frågor om SCORM eller några andra standarder?

Kontakta oss