Skanska utbildar alla i etik och mångfald

Etik och moral har blivit allt viktigare för den som vill vara en framgångsrik aktör i näringslivet. Inom byggbranschen har man arbetat med dessa frågor under mer än tio års tid.

Skanskas koncernledning har slagit fast att företaget inte har råd med några som helst etiska övertramp. En av åtgärderna för att uppfylla denna nollvision är att alla medarbetare ska genomgå en utbildning i affärsetik och mångfald vartannat år. Just nu genomförs utbildningen som en grupp-e-learning på alla Skanskas kontor och arbetsplatser.

Skanska e-learning i grupp

Sedan asfaltskartellerna uppdagades i slutet av 90-talet har Skanska haft stort fokus på att förbättra affärsetiken i företaget och i branschen som helhet. År 2003 genomförde företaget sin första större affärsetiska utbildning för de medarbetare som har kontakt med kunder och leverantörer. Nu satsar man på att alla 10.000 medarbetare ska utbildas i Skanskas uppförandekod, som förutom affärsetik även tar upp mångfaldsfrågor. Skanska vill vara ett företag som attraherar medarbetare oavsett kön eller etnisk bakgrund.

– Vi vill att utbildningen ska skapa goda förutsättningar för alla anställda att tillsammans diskutera frågor som rör affärsetik och mångfald. Det är viktigt att deltagarna förstår vad som förväntas av dem, men också att de uppmuntras till att vara delaktiga, att de inser att de är en del av ett förändringsarbete. Det ska också vara tydligt att dessa frågor är en del av deras vardag, säger Staffan Forssberg, kompetensutvecklare på Skanska, som har utvecklat utbildningen tillsammans med Xtractor och Skanskas etiska råd.

Gruppdiskussioner med utgångspunkt från e-learning

Utbildningen har utformats som en grupp-e-learning. Den genomförs lokalt på arbetsplatsen med gruppchefen som facilitator. Gruppen går tillsammans igenom e-learningen där film och bildspel används för att exemplifiera och koppla ämnena till verksamheten. Tydliga avbrott hjälper handledaren att leda diskussionerna.

– För att få dynamik i diskussionerna har vi skapat så verklighetstrogna scenarier som möjligt, där gränsen mellan rätt och fel är medvetet otydlig. Det här ställer extra stora krav på handledarna, som inte kan presentera ett facit. Till stöd har de en handledarmanual, säger Staffan.

Utbildningen lanserades strax före jul och ska vara genomförd av alla medarbetare den sista juni 2012. De första utvärderingarna visar på ett mycket positivt mottagande. Genom att utbildningen sker i grupp hoppas Skanska nå fram till ett öppnare klimat, där man tar upp de etiska dilemman man ställs inför i vardagen med sin chef. Det kan till exempel handla om att diskutera om man ska gå på det där extra påkostade leverantörseventet eller om man kan ta företagsbilen hem.

Skanskas nolltolerans mot affärsetiska övertramp tycker många, både medarbetare, kunder och leverantörer, är skönt, menar Staffan.

– Man vet vad som gäller, det finns tydliga riktlinjer att hålla sig till. Vi ser att det håller på att ske en attitydförändring i branschen. Våra insatser har gett resultat även hos våra kunder och leverantörer.