Rådgivnings­uppdrag: hur öka kunskapen kring handläggning i socialtjänsten?

På Xtractor jobbar vi varje dag med olika utbildningslösningar för såväl näringsliv som offentlig verksamhet. Ofta så består detta i att leverera webbaserade utbildningar (e-learning) eller verktyg och plattformar för att våra kunder ska kunna skapa, distribuera och hantera webbaserad utbildning.

Men, i allt högre utsträckning, så jobbar vi också med olika former av rådgivning kring utbildningsinsatser för våra kunder.

I dokumentet längre ned hittar du ett sådant exempel, som handlar om den förstudie vår seniora pedagog Linda Öberg genomförde ihop med en projektgrupp från Socialstyrelsen. Syftet med förstudien var att hitta vägar framåt för att öka kunskapen inom socialtjänstens barn- och ungdomsvård kring handläggning och dokumentation av ärenden. Och Xtractors bidrag i detta handlade om att kartlägga behoven hos målgruppen samt ta fram förslag på utvecklings- och utbildningsinsatser för att svara upp mot behoven.

Linda Öberg genomför workshop, står framför svart tavla med postit-lappar.

Förstudien skulle svara på följande frågor: 

  • I vilka moment i socialtjänstens handläggning och i vilka delar av dokumentationen behövs stöd?
  • Vilken/vilka grupper ska stödet rikta sig till?
  • Vilka kunskaper behövs för att förbättra handläggning och dokumentation?
  • Hur ska stödet utformas för att på bästa sätt bidra till lärande?

På länken nedan finns pdf-dokument där du kan läsa mer om förstudien, hur vi gjorde för att analysera målgruppen, besvara frågorna och vad vi kom fram till.

Om du är mer nyfiken, ta gärna del av vad Xtractor erbjuder kring rådgivning relaterat till utbildning,